Writer - kursor bezpośredni.

Uwaga: przeglądasz tę stronę na urządzeniu o niewielkim ekranie (szerokość < 640px). Niektóre zamieszczone w artykule ilustracje i animacje mogą stać się nieczytelne po dopasowaniu ich do rozdzielczości tego ekranu.

Yestok.pl

Jerzy Moruś

© Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie całości serwisu lub jego fragmentów bez pisemnej zgody autora zabronione.

Writer. Kursor bezpośredniOpracowanie powstało w oparciu o wersję programu istniejącą w trakcie jego pisania, Libre Office: 5.1.6, Apache OpenOffice: 4.1.3.


Jedną z funkcjonalności edytora Writer, stosunkowo słabo znaną, jest możliwość pracy w trybie kursora bezpośredniego. Kursor bezpośredni to sprzężony ze zwykłym kursorem (wskaźnikiem) myszki dodatkowy symbol informujący o tym, że myszką można bezpośrednio na ekranie wyznaczyć położenie kolejnego fragmentu tekstu. Czasami bywa tak, że podczas pisania opracowania chcemy rozpocząć pisanie w innym miejscu strony i aby to zrealizować naciskamy klawisze ENTER, TAB i ewentualnie spację w celu ustalenia tego miejsca. Praca w trybie kursora bezpośredniego zwalnia nas z tego sposobu postępowania.

Zacznę od tego, że tryb pracy z kursorem bezpośrednim można włączać i wyłączać. Kiedy ten tryb pracy jest włączony to pojawi się dodatkowy symbol, symbol kursora bezpośredniego. Symbol ten pojawia się tylko wtedy gdy tryb kursora bezpośredniego może zostać użyty. Tym symbolem może być jeden trzech pokazanych na ilustracji poniżej.

Symbole kursora bezpośredniego.
Rys. 1: Symbole kursora bezpośredniego.

Po lewej stronie ilustracji znajduje się symbol nazywany lewostronnym, w środku – centrujący i po prawej stronie – prawostronny. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki powoduje ustawienie kursora tekstowego w miejscu wskazywanym przez kursor bezpośredni co pozwala na rozpoczęcie pisania od tego właśnie miejsca. Rodzaj wyświetlanego symbolu zależy od opcji z jaką działa tryb kursora bezpośredniego.

Dostępne są cztery opcje:

Za włączanie i wyłączanie trybu kursora bezpośredniego oraz ustalanie opcji odpowiada okienko dialogowe otwierane po wybraniu sekwencji: „Narzędzia – Opcje... – Writer – Pomoc w formatowaniu” pokazane poniżej:

Opcje kursora bezpośredniego.
Rys. 2: Okienko dialogowe „Pomoc w formatowaniu”.

To okienko jest najwygodniejsze do ustawiania opcji trybu kursora bezpośredniego. Włączanie i wyłączanie tego trybu tą metodą jest jednak uciążliwe. Dlatego istnieje polecenie – i związana z nim ikonka – które można dodać do swojego paska narzędziowego. Polecenie należy odnaleźć w kategorii „Opcje”. W LibreOffice nazywa się ono „Przełącz tryb kursora bezpośredniego” a w Apache OpenOffice: „Włącz/Wyłącz kursor bezpośredni”. Jak dodać nowe polecenie do wybranego paska narzędzi opisałem w opracowaniu „(x)Office. Paski narzędziowe pakietu. Tworzenie nowych, modyfikowanie istniejących”.

Oddziaływanie kursora bezpośredniego jest możliwe tylko w obszarach, które nie zawierają żadnego tekstu, a więc w akapitach zawierających wyłącznie znaki ENTER, w ostatnich wierszach akapitu po występującym w nich znaku końca akapitu, oraz w niezajętej przestrzeni strony. Tylko w tych miejscach pojawi się symbol kursora bezpośredniego. W obszarze pustym, kliknięcie myszką spowoduje najpierw dodanie tylu pustych akapitów ile będzie potrzebnych aby osiągnąć wymagany wiersz na stronie a następnie w zależności od ustawionej opcji zostanie ustawiony kursor tekstowy.

Jeżeli w dokumencie kliknięto kursor bezpośredni i nie wpisano niczego w ustalonym miejscu, to kliknięcie tym kursorem w innym miejscu anuluje poprzedni wybór. Ponadto, jeśli kolejne kliknięcie wystąpi na końcu dokumentu w miejscu poprzedzającym ostatni pusty akapit utworzony w trybie kursora bezpośredniego, to poprzedzające akapity zostaną usunięte. Nie zostaną usunięte puste akapity samodzielnie utworzone na końcu dokumentu przy pomocy klawisza ENTER.