Arkusz kalkulacyjny - start z jednym arkuszem.

Uwaga: przeglądasz tę stronę na urządzeniu o niewielkim ekranie (szerokość < 640px). Niektóre zamieszczone w artykule ilustracje i animacje mogą stać się nieczytelne po dopasowaniu ich do rozdzielczości tego ekranu.

Yestok.pl

Jerzy Moruś

© Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie całości serwisu lub jego fragmentów bez pisemnej zgody autora zabronione.

Otwieranie Excela lub Calca z jednym arkuszem.Opracowanie powstało w oparciu o wersję Excel 2007 oraz Libre Office: 4.0.0, Apache OpenOffice: 3.


Programy arkuszy kalkulacyjnych, zarówno Excel jak i Calc tworząc nowy skoroszyt (Excel) lub dokument (Calc) otwierają w nim od razu trzy arkusze. W obu programach mają one wstępnie zdefiniowane nazwy Arkusz1, Arkusz2 i Arkusz3. W praktyce, w większości zastosowań, użytkownicy pracują tylko na jednym arkuszu. W tej sytuacji przechowywanie skoroszytu (dokumentu) z pustymi dodatkowymi arkuszami jest bezcelowe. Sugeruje ponadto, że te dodatkowe arkusze także zawierają jakieś dane. Pojawia się zatem pytanie czy można tworząc nowy skoroszyt lub dokument, utworzyć go z jednym tylko arkuszem.

Odpowiedzią jest oczywiście TAK. Artykuł niniejszy opisuje jak to zrobić przy korzystaniu z programu Excel lub Calc z pakietu OpenOffice.org i LibreOffice.

Excel

W przypadku Excela rozwiązanie jest bardzo proste, choć Ci, którzy nie lubią szperać w opcjach programu, mogą o nim nie wiedzieć. Należy wywołać opcje programu, jak na Rys. 1. poniżej.

Wywołanie opcji programu Excel.
Rys. 1: Przycisk opcji programu Excel.

Okno zarządzania opcjami pokazuje rys. 2.

Położenie parametru decydyjącego o liczbie otweranych arkuszy.
Rys. 2: Położenie parametru liczby otwieranych arkuszy.

W okienku „Dołącz następująca liczbę arkuszy” należy ustawić wartość 1. To wszystko. Od tego momentu nowe skoroszyty będą miały tylko jeden arkusz, Arkusz1.

Ikonka dodawania nowego arkusza.
Rys. 3: Dodawanie nowego arkusza do kolekcji.

Rys. 3. pokazuje dolną krawędź okna skoroszytu z widocznymi już kolejnymi arkuszami. Za dodawanie kolejnego arkusza odpowiada ikona zaznaczona na ilustracji powyżej. Dodaje ona nowy arkusz po ostatnim występującym. Dodawane arkusze otrzymują kolejną nazwę w rodzaju Arkuszn. Liczba n jest zawsze narastająca. Oznacza to, że jeśli utworzymy nowy arkusz i otrzyma on nazwę np. Arkusz3 a następnie ten arkusz usuniemy, po czym dodamy ponownie nowy arkusz, to otrzyma on nazwę Arkusz4.

Dodawanie arkuszy możliwe jest także na kilka innych sposobów. Skrót klawiaturowy SHIFT+F11 dodaje nowy arkusz przed arkusz aktualnie aktywny. Jeśli było zaznaczonych kilka kolejnych arkuszy, to przed pierwszy z tej grupy wstawionych zostanie tyle nowych ile było zaznaczonych.

Dobrym zwyczajem jest zmiana domyślnej nazwy Arkuszn na oddającą sens zawartym w arkuszu danym. Możliwość taka istnieje po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w nazwę arkusza. Rozwinięta lista pozwala także wybrać inne działania, np. przeniesienia arkusza w inne miejsce w kolekcji. Jest tu także kolejna możliwość wstawiania nowego arkusza.


Calc

Ukazała się właśnie nowa wersja oprogramowania LibreOffice sygnowana liczbą 4 (ta, o której piszę tutaj to 4.0.3.3). W tej wersji podobnie jak w Excelu liczbę początkowych arkuszy można ustalić w opcjach. Standardowo jest tam wstawiona liczba 1. W opcjach można też podać prefiks dla numerów kolejnych arkuszy. Autorzy wpisali tam słowo „Arkusz”, to oznacza, że arkusze będą miały nazwy „Arkusz1”, „Arkusz2” itd., użytkownik może jednak wybrać swój wpis.

Wywołanie opcji programu to sekwencja „Narzędzia - Opcje...” otwierające okno dialogowe, w którym należy wskazać parametr „Domyślne” w sekcji dotyczącej „LibreOffice Calc”

Opcje programu Calc pozwalające ustalić liczbę arkuszy.
Rys. 3a: Parametr liczby otwieranych arkuszy i ich nazw.

W arkuszu kalkulacyjnym pakietów OpenOffice.org i starszej wersji LibreOffice nie ma tak wygodnego parametru jak w Excelu. Ale skoro nowo tworzony dokument bazuje na pewnym domyślnym szablonie, to aby osiągnąć cel, utworzę własny szablon zawierający tylko jeden arkusz. Szablon ten zastosuję jako domyślny, wykorzystywany przy tworzeniu nowego dokumentu.

Aby to wykonać otwieram najpierw standardowy pusty dokument Calc-a.

Dokument programu Calc z trzema standardowymi arkuszami.
Rys. 4: Standardowo otwierany dokument programu Calc.

W dolnej części okna programu widać trzy dołączone arkusze. Pierwszą czynnością będzie usunięcie dwóch arkuszy, Arkusz2 i Arkusz3. Można to zrobić za jednym podejściem. Najpierw zaznaczę oba arkusze. Klikając myszką nazwę, zaznaczam pierwszy arkusz i trzymając naciśnięty klawisz CTRL klikam nazwę następnego arkusza. Jeśli chcemy zaznaczyć pewną przyległą do siebie kolekcję arkuszy, to można też kliknąć nazwę pierwszego arkusza w tej zaznaczanej kolekcji a następnie, trzymając naciśnięty klawisz SHIFT, kliknąć nazwę ostatniego arkusza w tej kolekcji.

Na zaznaczonym arkuszu kliknę teraz prawym przyciskiem myszy. Pojawi się menu kontekstowe jak na rysunku 5.

Menu kontekstowe, po kliknięciu prawym przyciskiem myszki.
Rys. 5: Menu kontekstowe nazw arkusza.

Interesującą opcją jest oczywiście „Usuń...”. Wybór tej pozycji wymaga jeszcze jej potwierdzenia, w okienku dialogowym pokazanym poniżej.

Okienko dialogowe potwierdzenia operacji usuwania.
Rys. 6: Okienko dialogowe potwierdzenia usuwania.

Tak przygotowany dokument, zawierający jak widać jeden tylko arkusz, zapiszę jako szablon. Tę operację wywołam poleceniem pokazanym poniżej na rysunku 7.

Zapisywanie dokumentu jako szablonu.
Rys. 7: Zapisywanie dokumentu jako szablonu.

Pojawi się nowe okienko dialogowe „Szablony”.

Okienko dialogowe szablony.
Rys. 8: Okienko dialogowe Szablony.

Po wskazaniu kategorii szablonów, w tym przypadku jest to kategoria „Domyślnie”, wpisuję nazwę tego szablonu, tu litery „jm” i zatwierdzam przyciskiem OK. Okienko zostaje zamknięte a szablon zapisany. Kolej teraz na przypisanie właśnie utworzonego szablonu jako domyślnego dla programu Calc.

Przywołuję listę poleceń pokazaną na rys. 7, ale tym razem z rozwiniętej listy polecenia „Szablony” wybieram „Zarządzaj...”. Otwarte zostanie nowe okienko dialogowe „Zarządzanie szablonami”.

Okienko dialogowe zarządzania szablonami.
Rys. 9: Okienko dialogowe Zarządzanie szablonami.

Po dwukrotnym kliknięciu w kategorię „Domyślnie” w lewej części okienka, wyświetlona zostanie lista dostępnych szablonów . W tym przypadku jest tylko jeden, ten utworzony przed chwilą. Zaznaczam go więc. Po prawej stronie rozwijam dostępne możliwości przycisku „Polecenia”. Z listy tej wybieram „Ustaw jako szablon domyślny” a następnie przycisk „Zamknij”. Od tego momentu każdy nowy dokument będzie zawierał tylko jeden arkusz, Arkusz1.

W programie Calc dodawanie nowych arkuszy realizuje ikonka symbolizująca znak plusa (widoczna po nazwie ostatniego arkusza na rys. 4.), polecenie „Arkusz...” dostępne po rozwinięciu listy polecenia „Wstaw” lub opcja wstawiania pojawiająca się w menu kontekstowym, po kliknięciu prawym przyciskiem myszki nazwy arkusza. W dwóch ostatnich sposobach wywoływane jest dodatkowe okienko dialogowe pozwalające precyzyjniej ustalić sposób wstawiania nowych arkuszy. Oczywiście także i w Calcu warto nadawać własne nazwy arkuszom wewnątrz dokumentu. Dostęp do tej możliwości widoczny jest w menu kontekstowym.