Word - wstawianie linii poziomej.

Uwaga: przeglądasz tę stronę na urządzeniu o niewielkim ekranie (szerokość < 640px). Niektóre zamieszczone w artykule ilustracje i animacje mogą stać się nieczytelne po dopasowaniu ich do rozdzielczości tego ekranu.

Yestok.pl

Jerzy Moruś

© Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie całości serwisu lub jego fragmentów bez pisemnej zgody autora zabronione.

Word. Linia pozioma.Opracowanie powstało w oparciu o Word 2007.


Czasami autorzy chcą wyeksponować pewne fragmenty tekstu będące podsumowaniem lub konkluzją wcześniejszych rozważań. Zwyczajne odsunięcie takiego fragmentu od poprzedzającej go treści może być niewystarczające i wówczas najczęściej stosowane są dodatkowe znaki umieszczone w rozdzielającym te fragmenty akapicie. Przykłady takich sytuacji zaczerpnąłem z „Pism wszystkich” Henryka Sienkiewicza, „Nowele” tom II, PIW, Warszawa, 1987. Dotyczą one, co prawda literatury pięknej, ale dobrze obrazują wspomnianą sytuację.

Rozdzielenie tekstu dwoma liniami o rozstrzelonych punktach.
Rys. 1: Wykorzystanie dwóch wierszy złożonych z rozstrzelonych punktów
(w noweli „Za chlebem”, str. 46).
Symbol gwiazdki jako separator dwóch fragmentów tekstu.
Rys. 2: Użycie symbolu gwiazdki (w noweli „Stary sługa”, str. 217).
Separator tekstu w postaci linii poziomej.
Rys. 3: Wykorzystanie poziomej linii ciągłej (w noweli „Przez stepy”, str. 133).

Autorzy często wykorzystują ten ostatni sposób. Do utworzenia takiego elementu można użyć znaku podkreślnika albo znaku półpauzy. Znaki te napisane kolejno obok siebie łączą się ze sobą tworząc w ten sposób ciągłą linię.
Półpauzę do tekstu można wstawić skrótem klawiaturowym CTRL+minus (Num.). Znak minusa musi być naciśnięty na numerycznej części klawiatury.

W standardowych opcjach autokorekty ustawiona jest również zasada, że jeśli jedynymi znakami wpisanymi w akapicie będą trzy kolejne znaki minusa (z klawiatury numerycznej) albo łącznika – często także nazywanego „minusem” – z klawiatury alfanumerycznej, po których naciśnięto klawisz ENTER, to poprzedzający akapit zostanie objęty obramowaniem z widoczną dolną krawędzią tego obramowania. Będzie to wyglądało jak pozioma linia przebiegająca od lewej do prawej krawędzi akapitu.

Za włączenie lub wyłączenie tego działania odpowiada, w opcjach „Autoformatowanie podczas pisania”, zaznaczone na ilustracji poniżej okienko wyboru.

Opcje "Autoformatowanie podczas pisania".
Rys. 4: Okienko wyboru w opcjach „Autoformatowanie podczas pisania”

Niezależnie od wspomnianych sposobów Word umożliwia wstawienie obiektu zwanego „Linią poziomą”. Wstawienie takiej linii to wstawienie, w miejscu ustawienia kursora tekstowego, nowego akapitu zawierającego obiekt graficzny – linię. Jeśli miejscem wstawiania jest wnętrze jakiegoś akapitu to zostanie on podzielony na dwa odrębne akapity, pomiędzy którymi pojawi się akapit z linią.

Za wstawienie linii poziomej odpowiada polecenie „Linia pozioma” znajdujące się na rozwijalnej liście poleceń znajdujących się w grupie „Akapit” w zakładce „Narzędzia główne”. Ilustruje to rysunek poniżej.

Rozwijalna lista poleceń w grupie "Akapit".
Rys. 5: Polecenie „Linia pozioma”

Wykonanie polecenia wstawi do dokumentu obiekt taki jak pokazuję na rys. 6. Kliknięcie myszką w linię spowoduje objęcie jej ramką i uchwytami, takimi samymi jak przy obiektach graficznych. Manipulując uchwytami można zmieniać wymiary tego obiektu.

Przykład linii poziomej wstawionej do dokumentu.
Rys. 6: Linia pozioma wstawiona do dokumentu.

Powyższy rysunek przedstawia fragment dokumentu, w którym ujawnione są wszystkie znaki. Widoczne znaczniki końca akapitu unaoczniają położenie takiego obiektu w obrębie tekstu. Linia została kliknięta myszką i dlatego widoczna jest także ramka ją otaczająca i uchwyty.

Można zmienić parametry tej linii. Aby tego dokonać należy dwukrotnie kliknąć linię. Pojawi się wówczas nowe okno dialogowe, które pokazuję poniżej.

Okno dialogowe "Formatowanie linii poziomej".
Rys. 7: Okno dialogowe „Formatowanie linii poziomej”.

W oknie tym można ustalić szerokość linii mierzoną w procentach szerokości albo w centymetrach. Wielkość ta dotyczy odległości między lewym a prawym wcięciem akapitu. Można wybrać wysokość linii, czyli jej grubość wyrażoną w punktach, ustalić kolor oraz wyrównanie. To okno dialogowe można także wywołać po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na linii i wybraniu z wyświetlonego w wyniku tego menu kontekstowego polecenia „Formatuj linię poziomą…”.

Wspomniane powyżej polecenie wstawia zawsze linię szarą, którą zmienić można przy pomocy pokazanych parametrów. Jednak Word umożliwia wstawienie jeszcze innych linii poziomych. W tym celu z pokazanej na rys. 5. listy poleceń należy wybrać ostatnie wymienione, czyli „Obramowanie i cieniowanie…”. Otwarte zostanie okno dialogowe jak poniżej.

Okno dialogowe "Obramowanie i cieniowanie".
Rys. 8: Okno dialogowe „Obramowanie i cieniowanie”.

W tym oknie, w zakładce „Obramowanie” można manipulować obramowaniami akapitów, w tym także usunąć obramowanie przypadkowo wstawione metodą omówioną na początku, czyli poprzez wpisanie trzech znaków minus. Istotnym jednak dla naszych rozważań jest przycisk „Linia pozioma…” znajdujący się w dolnej części okna dialogowego. Użycie tego przycisku otworzy kolejne okno dialogowe, które pokazuje rys. 9.

Okno dialogowe "Linia pozioma" pozwalające wybrać grafikę linii.
Rys. 9: Okno dialogowe „Linia pozioma”.

Okno to pozwala wybrać jedną z wielu rodzajów linii znajdujących się w galerii. Linie te to w istocie pliki graficzne. Przycisk „Importuj…” pozwala dołączyć do galerii linię z własnych zasobów. Wybór konkretnej linii oraz użycie przycisku „OK” wstawi linię do dokumentu w taki sam sposób jak przy poleceniu „Linia pozioma”. Dwukrotne kliknięcie myszką w taką linię otworzy znane już okno dialogowe „Formatowanie linii poziomej”. W tym oknie niedostępne będą parametry w grupie „Kolor”.

Kliknięcie na wybranej linii prawym przyciskiem myszki udostępnia w menu kontekstowym także inne polecenia, np. polecenie pozwalające dodać podpis. Znajduje się tu również, oprócz wspomnianego już polecenia „Formatuj linię poziomą...”, polecenie „Obramowanie i cieniowanie…”. Polecenie otworzy pokazane już na rys. 8. okno dialogowe. Jednak parametry tego okna dotyczyć będą całego akapitu, w którym umieszczona jest „Linia pozioma”.