Word - style. Cz. III

Uwaga: przeglądasz tę stronę na urządzeniu o niewielkim ekranie (szerokość < 640px). Niektóre zamieszczone w artykule ilustracje i animacje mogą stać się nieczytelne po dopasowaniu ich do rozdzielczości tego ekranu.

Yestok.pl

Jerzy Moruś

© Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie całości serwisu lub jego fragmentów bez pisemnej zgody autora zabronione.

Style w edytorach tekstów.
Jak je utworzyć i jak zmodyfikować?Opracowanie powstało w oparciu o Word 2007.


Wykorzystanie stylów oznacza, że w prosty sposób możemy określić wygląd poszczególnych części dokumentu, przypisując im odpowiedni styl. Jeśli jednak zaproponowany styl nam nie odpowiada, możemy utworzyć własny styl lub zmodyfikować jeden z istniejących. Modyfikacja stylu spowoduje, że wszystkie fragmenty dokumentu, które miały przypisany modyfikowany styl, zmienią się zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

W programach Word 97-2003 modyfikacji stylu lub utworzenie nowego, dokonać można po wywołaniu polecenia „Format – Style…” Spowoduje to otwarcie nowego okienka dialogowego, którego wygląd pokazano poniżej.

Okienko tworzenia, modyfikowania i usuwania stylów w programie Word 2000
Rys. 1: Okienko zarządzania stylami w programie Word 2000.

Powyższa ilustracja dotyczy Worda 2000. Jak widać możliwe jest zmodyfikowanie stylu, utworzenie nowego stylu lub usunięcie zbędnego stylu. Zwróćmy uwagę na to, że nie wszystkie style mogą zostać usunięte. Na powyższej ilustracji widać, że zaznaczony styl „Nagłówek1” ma nieaktywny przycisk Usuń a więc styl ten nie może zostać usunięty.

W programie Word 2007 i nowszym modyfikację stylu zainicjować można w oknie tzw. Szybkich stylów. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w nazwę stylu pojawi się rozwinięte menu podobne do przedstawionego poniżej.

Przykład wywołania modyfikacji z listy szybkich stylów.
Rys. 2: Wywołanie modyfikacji stylu z listy szybkich stylów.

Można też wykorzystując przycisk okna dialogowego w grupie „Style”, wyświetlić okienko „Style”. Na wybranym stylu kliknąć prawym przyciskiem myszy lub w przycisk rozwijanego menu obok nazwy stylu. Otwarte wówczas zostanie, podobne do poprzedniego, rozwijane menu jak na poniższej ilustracji.

Przykład wywołania modyfikacji stylu za pośrednictwem okna Style.
Rys. 3: Wywołanie modyfikacji stylu w oknie Style.

Na każdej przytoczonej ilustracji dostępna jest opcja „Modyfikuj…”, po wybraniu której rozpoczyna się proces modyfikacji. Proces modyfikacji stylu wykorzystuje te same okna dialogowe co proces tworzenia stylu nowego, dlatego wyjaśnię także jak przejść do tworzenia nowego stylu. Okienko dialogowe programu Word 2000 (pokazane na rys. 1) ma między innymi przycisk „Nowy”. W Wordzie 2007 aby utworzyć nowy styl należy wywołać pokazane na rys. 3 okno. W oknie tym można użyć jednego z oznaczonych przeze mnie przycisków .

Pierwszy z zaznaczonych przycisków służy do utworzenia nowego stylu, drugi – to przycisk wywołujący okienko „Zarządzanie stylami”, w którym to znajdują się kolejne przyciski, „Modyfikuj…” i „Nowy styl…”

Okno otwierane podczas modyfikowania stylu lub tworzenia nowego jest zawsze takie samo. Jego wygląd różni się nieco w zależności od wersji programu. Ponieważ zasada postępowania jest taka sama, to omówienie jej na przykładzie Worda 2007 jest wystarczające także w stosunku do wersji starszych.

Wywołanie modyfikacji stylu przywołuje w Wordzie 2007 następujące okienko dialogowe:

Okno modyfikowania stylu w programie Word 2007
Rys. 4: Okno modyfikowania stylu.

W przypadku gdyby zainicjowano akcję tworzenia nowego stylu, w pasku tytułowym okienka dialogowego pojawiłby się napis „Tworzenie nowego stylu na podstawie formatowania” zamiast widocznego „Modyfikowanie stylu”. Ponadto w takim okienku dialogowym dostępne byłyby parametry „Typ stylu” oraz „Styl na podstawie”.

Okno składa się z kilku części. Pierwsza – „Właściwości” pozwala określić nazwę stylu. W polu „Nazwa” należy wpisać nazwę nowego stylu lub pozostawić nazwę stylu modyfikowanego. W rozwijanym polu „Typ stylu”, niedostępnym dla stylu modyfikowanego, gdyż ma on już przypisany styl, określamy czy nowy styl będzie typem „Akapit”, „Znak” czy „Połączone (akapit i znak)”. Rozwijana lista udostępnia jeszcze opcję „Tabela” i „Lista” ale o nich w tym opracowaniu nie będzie mowy.

Kolejnym ważnym parametrem, tylko dla nowego stylu (dlatego w trybie modyfikacji także nie może być zmieniony), jest parametr „Styl na podstawie”. Tutaj z rozwijanej listy można wybrać nazwę stylu na podstawie jakiego tworzony jest ten nowy. Znaczenie tego parametru jest następujące. Wszystkie cechy stylu jakich nie określimy w drodze własnego wyboru mają być takie, jak w stylu bazowym. Pozwala to więc na utworzenie stylu, w którym podamy tylko cechy przez nas pożądane, pozostałe zostaną przejęte ze stylu bazowego.

Ostatni z parametrów - „Styl następnego akapitu” – pozwala określić jaki styl ma zostać przyjęty dla następnego akapitu w dokumencie. Czyli jaki ma być styl akapitu następującego po naciśnięciu klawisza ENTER. Parametr ten jest dostępny tylko dla stylu o typie „Akapit” i „Połączone”.

Druga część okienka – „Formatowanie”, składa się z dwóch grup ikon rozdzielonych poziomą linią. Są to wg autorów Worda ikony najczęściej potrzebne. Górna grupa zawiera ikony dotyczące formatowania czcionki, jak widać zmienić można krój czcionki, odmianę lub wielkość ale i kolor czcionki (rozwijane pole z wstępnym napisem Automatyczny). Dolna grupa zawiera ikony pozwalające zmienić parametry akapitu takie jak sposób wyrównania tekstu, wybór odstępów między wierszowych, zwiększenie lub zmniejszenie odstępów międzyakapitowych oraz zwiększenie lub zmniejszenie wcięcia.

W dalszej części okienka znajduje się podgląd efektów formatowania stylu względem poprzedniego i następnego akapitu. Poniżej podglądu znajduje się słowny opis zastosowanych atrybutów, parametrów i cech stylu.

Końcowe parametry tego okienka to „Dodaj do listy szybkich stylów”. Wybór tej opcji oznacza, że styl ma znaleźć się na liście szybkich stylów. Alternatywa „Tylko w tym dokumencie” lub „W nowych dokumentach na podstawie tego szablonu” pozwala wybrać, czy zmodyfikowany lub utworzony nowy styl ma obowiązywać tylko w dokumencie, w którym styl został utworzony lub zmodyfikowany, czy też ma zostać dodany do szablonu na podstawie którego dokument został utworzony. W tym drugim przypadku, jeśli w przyszłości w oparciu o ten sam szablon zostanie utworzony nowy dokument, dostępne w nim będą te style.

Przycisk „OK”. zatwierdza wszystkie zmiany, „Anuluj” – wycofuje akcje tworzenia lub modyfikowania stylu.

Przytoczone w sekcji „Formatowanie” ikonki reprezentują tylko niektóre możliwości formatowania. Dostęp do wszystkich opcji uzyskuje się po naciśnięciu przycisku „Formatuj”. Rozwinięta zostanie lista, z której należy wybrać jakie parametry zechcemy edytować. Przykład takiej listy znajduje się na ilustracji poniżej.

Rozwinięta lista przycisku Formatuj.
Rys. 5: Rozwinięta lista opcji przycisku Formatuj.

Na ilustracji widać, że nie wszystkie opcje listy są dostępne. O dostępności decyduje typ stylu, który modyfikujemy lub tworzymy. W przypadku tego przykładu, lista dotyczy stylu typu „Znak”, dlatego niedostępne są opcje związane z akapitem.

Warto też dodać, że Word tworząc nowy styl może opierać się o wygląd zaznaczonego fragmentu tekstu lub, jeśli żaden fragment nie jest zaznaczony, o wygląd akapitu w którym aktualnie znajduje się kursor tekstowy. Dzięki takiemu działaniu można najpierw ustalić oczekiwany wygląd akapitu a dopiero później utworzyć nowy, oparty o ten właśnie wygląd, styl. Pokażę to w poniższej prezentacji.


Prezentacja po konwersji. Naprowadź myszkę na ten tekst aby przeczytać uwagę.Warto wyjaśnić jeszcze jedną opcję, którą widać w okienku modyfikowania stylu w starszych wersjach Worda, opisaną jako „Automatycznie aktualizuj”. Jej zaznaczenie spowoduje, że wszelkie zmiany jakie zostaną poczynione w dowolnym fragmencie tekstu objętego takim stylem, zostaną od razu do tego stylu wprowadzone a w związku z tym zastosowane we wszystkich innych miejscach dokumentu, w których ten styl jest zastosowany. W Wordzie 2007 tę rolę odgrywa opcja „Aktualizuj xxxx zgodnie z zaznaczeniem”, gdzie xxx jest nazwą modyfikowanego stylu. Opcja ta widoczna jest na rys. 3. Użycie tej opcji spowoduje, że zastosowanie indywidualnych zmian w akapicie o danym stylu może zostać przeniesione do wszystkich akapitów o takim samym stylu. Pozwala to najpierw dokonać zmian w akapicie, przyjrzeć się czy są one takie jakich oczekujemy i dopiero wtedy wymusić je we wszystkich akapitach o takim samym stylu.