Uwaga: przeglądasz tę stronę na urządzeniu o niewielkim ekranie (szerokość < 640px). Niektóre zamieszczone w artykule ilustracje i animacje mogą stać się nieczytelne po dopasowaniu ich do rozdzielczości tego ekranu.

Yestok.pl

Jerzy Moruś

© Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie całości serwisu lub jego fragmentów bez pisemnej zgody autora zabronione.

Jak umieścić numer strony przy krótszej krawędzi strony.Opisany problem dotyczy takiego ustawienia numeracji stron, aby zawsze znajdowała się ona wzdłuż krótszego boku strony, na górze lub na dole kartki. Dotyczy to sytuacji gdy w dokumencie znajdują się strony o orientacji pionowej i poziomej. Zagadnienie to ilustruje poniższy rysunek. Kiedy zmieniamy orientację strony na poziomą, nagłówek i stopka takiego dokumenty plasują się wzdłuż dłuższej krawędzi strony, gdyż przy takiej orientacji to one są krawędziami górnymi i dolnymi. Tę sytuację prezentuje górna część ilustracji. W dolnej części pokazuję o jaki rezultat naszych działań chodzi.

Położenie numeracji stron generowane przez Word a rzeczywiście pożądane.
Rys. 1: Położenie numeracji stron generowane przez Word a rzeczywiście pożądane.

Nagłówki i stopki każdej strony usytuowane są u góry i dołu każdej strony niezależnie od jej orientacji. Dopiero kiedy zestawiamy wszystkie karty dokumentu do oprawy, a zestawiamy je właśnie w orientacji pionowej, okazuje się, że numeracja stron i inne elementy stopki lub nagłówka znajdują się nie przy tych krawędziach o jakie nam chodzi.

Rozwiązanie tego zagadnienia istnieje i zanim zostanie opisane, słów kilka dla tych, którzy słabiej orientują się w możliwościach programu Word a w podziałach na sekcje w szczególności.

W programie istnieje możliwość wprowadzenia podziału dokumentu na sekcje. Każda sekcja dokumentu może mieć odrębnie zdefiniowane:

Znaki podziału sekcji mogą wystąpić w dowolnym miejscu dokumentu i definiują, w którym miejscu sekcja rozpocznie się w rzeczywistości. W Wordzie 2007 podziału na sekcje dokonuje się poleceniem w zakładce „Układ strony” w grupie „Ustawienia strony”, wybierając „Znaki podziału” (pokazuje to kolejna ilustracja).

Wstawianie znaków podziału tekstu.
Rys. 2: Wstawianie znaków podziału tekstu w Wordzie 2007.

We wcześniejszych wersjach Worda realizuje się to poleceniami: „Wstaw - Znak podziału…” i wyborze stosownego elementu.

Zgodnie z tym co napisałem, przyjmujemy, że dokument przedstawiony symbolicznie na pierwszej ilustracji, składa się z trzech sekcji, przy czym dla stron w sekcji drugiej określono orientację poziomą.

Wszystkie tworzone sekcje powstają z ustawioną właściwością, kontynuowania nagłówków i stopek. Oznacza to, że mimo podziału na sekcje, utworzenie nagłówka lub stopki w dowolnej sekcji, spowoduje powtórzenie tych elementów na każdej stronie dokumentu także w pozostałych sekcjach. Aby móc zdefiniować własną stopkę lub nagłówek, tę kontynuację należy przerwać. Przerwanie kontynuacji dotyczy tylko sekcji poprzedzającej, zatem aby – w naszym przykładzie – móc w sekcji drugiej zdefiniować inny wygląd stopki, należy w stopce tej sekcji wyłączyć opcję „Połącz z poprzednim” i to samo wykonać w stopce sekcji trzeciej. Opcję tę (na ilustracji w czerwonym owalu)znaleźć można w grupie „Nawigacja”, zakładki „Projektowanie”, w dodatkowej, dedykowanej zakładce „Narzędzia nagłówków i stopek” .

Zakładka Projektowanie w Narzędziach nagłówków i stopek.
Rys. 3: Zakładka Projektowanie w Narzędziach nagłówków i stopek.

Dodatkowa dedykowana zakładka pojawia się kiedy kursor tekstowy znajdzie się w obszarze stopki lub nagłówka. W Wordzie 2007 i nowszym wystarczy kliknąć dwukrotnie myszką w wybranym obszarze albo w zakładce „Wstawianie” rozwinąć w grupie „Nagłówek i stopka” odpowiednią ikonkę. W rozwiniętej liście wskazać „Edytuj stopkę” lub „Edytuj nagłówek”, zależnie od rozwiniętej listy. W Wordzie wcześniejszych wersji, dostęp do opcji możliwy jest po wybraniu sekwencji poleceń „Widok – Nagłówek i stopka”.

Wywołanie opcji nagłówków i stopek w Wordzie 2000.
Rys. 4: Wywołanie opcji nagłówków i stopek w Wordzie 2000.

Wywołanie tej opcji spowoduje przeniesienie kursora tekstowego do obszaru nagłówka oraz wyświetlenie pływającego okienka „Nagłówek i stopka”. Jeśli działania dotyczyć mają stopki należy do niej przenieść kursor tekstowy. Można to zrobić klikając po prostu myszką w dolnej, także oznaczonej części strony lub skorzystać z ikonki „Przejdź do stopki” znajdującej się w pływającym okienku poleceń. W Wordzie 2000 dwukrotne kliknięcie przeniesie kursor tekstowy do wybranego obszaru tylko wówczas, gdy w obszarze tym znajduje się już jakaś zawartość. Nie można w ten sposób przenieść kursora do pustego obszaru stopki lub nagłówka. W okienku „Nagłówek i stopka” za przerywanie kontynuacji lub jej przywracanie odpowiada ikonka zaznaczona na poniższej ilustracji.

Okienko nagłówek i stopka w Wordzie 2000.
Rys. 5: Okienko opcji nagłówka i stopki w Wordzie 2000.

Jak widać reprezentacja graficzna tej czynności jest taka sama jak w Wordzie 2007. Jeśli treść opcji „Połącz z poprzednim” jest zabarwiona (we wcześniejszych Wordach ikonka jest „wciśnięta”), oznacza to, że dany element jest połączony z elementem poprzednim, jeśli nie, takiego połączenia nie ma.

Teraz dwa słowa na temat numerowania stron. Większość użytkowników wstawia numerowanie stron poprzez opcję wstaw numer strony wskazując tylko czy numer ten ma być u góry strony (w nagłówku) czy na dole (w stopce). Niektórzy wstawiają numer strony podczas edytowania stopki lub nagłówka. Niezależnie od przyjętej metody, tak naprawdę do dokumentu wstawiane jest jedno z pól programu Word. Pola programu Word umieszczone w dokumencie zastępowane są wartościami jakie sobą, w danym momencie, reprezentują. Pola te maja swoją nazwę i poprzez tę nazwę są rozróżniane. Pole odpowiadające za numer strony ma nazwę Page i jego wartością jest numer strony na której zostało umieszczone. Właściwością nagłówków i stopek jest powtarzanie umieszczonego wpisu na każdej kolejnej stronie. Jeśli takim wpisem będzie pole Page, to powtarzane na każdej kolejnej stronie umieści na niej jej kolejny numer. Jeśli potrafimy wstawić do dokumentu to pole, to możemy wstawić numer strony w dowolnym miejscu stronicy.

No i ostatnia uwaga, zanim wyjaśnię cały proces numerowania. Zwróćmy uwagę, że numer strony przy krótszej krawędzi kartki, musi być obrócony o 90 stopni w prawo. Takiego obrotu nie można zrobić z „normalnym” tekstem. Są dwa elementy Worda, w których można zmienić kierunek tekstu. Tymi elementami są: komórka tabeli lub pole tekstowe. Wykorzystam pole tekstowe.

Jak zatem wykonać cały proces?

Zakładamy, że numeracja stron znajduje się w stopce dokumentu, czyli powinna znajdować się zawsze u dołu kartki, tak jak to pokazano w dolnej części pierwszej ilustracji.

Po powrocie do normalnej edycji dokumentu nie mamy już dostępu do tak umieszczonego numeru strony, bowiem obiekt został zdefiniowany w stopce i tylko podczas edytowania stopki może zostać zmieniony.