Uwaga: przeglądasz tę stronę na urządzeniu o niewielkim ekranie (szerokość < 640px). Niektóre zamieszczone w artykule ilustracje i animacje mogą stać się nieczytelne po dopasowaniu ich do rozdzielczości tego ekranu.

Yestok.pl

Jerzy Moruś

© Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie całości serwisu lub jego fragmentów bez pisemnej zgody autora zabronione.

Uniwersalny kalendarz gregoriańskiOpracowanie powstało w oparciu o wersję programu istniejącą w trakcie jego pisania, Libre Office: 5.2.6.

en de ru


Szablon jest kompletnym projektem, dzięki któremu można wydrukować kalendarz na wybrany rok. Projekt nie zawiera makr. Ze względu na użycie funkcji IFERROR nie może zostać wykorzystany w środowisku Apache OpenOffice. Calc Apache OpenOffice nie obsługuje tej funkcji i sygnalizuje błąd (stan przy wersji 4.1.3).

Wersja 1.1 z dnia 02.07.2018
Poprzednia wersja kalendarza po zapisaniu pliku i ponownym jego otwarciu „gubiła” informacje o przypisanych do daty kategoriach, mimo że nazwy kategorii znajdowały się na swoich miejscach. Poprawiłem ten algorytm wyboru. Obecnie, po zapisaniu pliku, kategorie przypisane do daty nie są „zapominane”. Dotychczasowi użytkownicy mogą przekopiować swoje wprowadzone dane do nowej wersji arkusza.
W arkuszu „Flexible” zmieniłem listę wyboru nazwy dnia tygodnia. Obecnie lista zawiera nazwy dnia tygodnia w języku użytkownika pakietu LibreOffice poprzedzone liczbą porządkową. Dotychczasowi użytkownicy po przekopiowaniu danych do tego arkusza muszą ponownie wybrać nazwę dnia tygodnia.
Korespondencja: clndr(at)yestok.pl
Link do pobrania wersji kalendarza bezpośrednio z mojego serwisu: calendar.ots

Użytkownik może określić dowolne dni, które zostaną wyróżnione w kalendarzu. Karty kalendarza zawierają nazwy miesięcy i nazwy dni tygodnia w języku użytkownika (domyślnym języku pakietu LibreOffice). Projekt składa się z kilkunastu arkuszy. Arkusz „Home” pozwala ustalić podstawowe ustawienia:

Arkusz "Home" kalendarza
Rys. 1: Arkusz początkowy kalendarza.

Arkusze o nazwach od „I” do „XII” zawierają karty poszczególnych miesięcy roku. Nazwy dni tygodnia oraz nazwy miesięcy występują w języku, który jest domyślnym językiem pakietu LibreOffice (Ustawienia lokalne).

Arkusze „Easter”, „Flexible” i „Fixed” przeznaczone są do określenia tych dni w kalendarzu, które mają być w nim wyróżnione.

Trzy dodatkowe arkusze są ukryte, gdyż są arkuszami roboczymi. Wszystkie arkusze mają włączoną ochronę i zezwalają na wpisywanie danych tylko do miejsc do tego przeznaczonych.

Kalendarz można przygotować na lata od roku 1583.

Prace zakończyłem korzystając z wersji LibreOffice 5.2.6.

Wybór języka interfejsu:

Kalendarz można obsługiwać w jednym z czterech języków. Polskim (kraj autora), angielskim, niemieckim i rosyjskim. Wybrany język decyduje o prezentacji treści informacyjnych. Nazwy miesięcy i nazwy dni tygodnia na kartach kalendarza występują w języku, jaki jest przypisany domyślnie do pakietu LibreOffice.

Karta kalendarza.

Układ dni w kalendarzu na karcie miesiąca przedstawia rys. 2.

Strona kalendarza.
Rys. 2: Prezentacja dni w kalendarzu.

Ilustracja przedstawia kartę przygotowana w języku polskim. Każdy miesiąc przedstawiony jest w postaci tablicy prezentującej sześć kolejnych tygodni. Zgodnie z normą ISO 8601:2004 pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek. Każdy tydzień jest poprzedzony jego numerem porządkowym. Numer porządkowy nadawany jest w obrębie tego roku kalendarzowego, w którym zawierają się przynajmniej 4 dni tego tygodnia. Oznacza to, że niektóre początkowe dni roku mogą należeć do ostatniego tygodnia roku poprzedniego oraz niektóre ostatnie dni roku do pierwszego tygodnia roku następnego.

Każdy dzień miesiąca może być przedstawiony jako dzień zwykły albo dzień wyróżniony. Dni zwykłe zawierają wyłącznie liczbę porządkową dnia, czarną dla dni powszednich i czerwoną dla niedziel. Jeżeli numer porządkowy dnia nie należy do miesiąca prezentowanego na karcie kalendarza, to jest on pokazany w kolorze szarym.

Wyróżnianie dni.

Wyróżnienie dnia polega na wyznaczeniu daty i przypisaniu jej jednej z pięciu kategorii. Dni wyróżnione mogą zawierać dodatkowe opisy umieszczane nad i pod liczbą porządkową dnia. Opis ten nie może być dłuższy niż 30 znaków.

Typy wyróżnianych dni.

Wyróżniane dni należą do jednego z trzech typów.

Kategorie.

Kategoria decyduje o sposobie prezentowania daty w kalendarzu. Kategorie mają nadane własne symboliczne nazwy po to aby móc się do nich odwołać. Stosowanie kategorii zależy wyłącznie od użytkownika. Zdefiniowałem pięć kategorii.

Numer porządkowy dnia wypadającego w niedzielę jest zawsze czerwony bez względu na przypisaną kategorię.

Użytkownik może zdefiniować własne nazwy kategorii wpisując je w odpowiednie pola w arkuszu „Home”. Aby wykorzystać własne nazwy kategorii należy dodatkowo włączyć opcję „Moje nazwy kategorii”.

Kategorie wybiera się rozwijając listę wyboru. Lista ukazuje się w języku zastosowanego interfejsu lub, jeśli ustawiono opcję „Moje nazwy kategorii”, wyświetlają się nazwy określone przez użytkownika. Jeżeli opcja jest włączona, ale nie podano własnych określeń kategorii, pokazywane są nazwy zgodne z użytym w interfejsem. Kategorię usuwa się klawiszem „DELETE”. Data, która nie ma przypisanej kategorii jest traktowana jak data bez wyróżnienia.

Opisy.

Opisy można dodać do każdego dnia, jednak pojawią się one w kalendarzu tylko wtedy gdy data będzie miała przypisaną kategorię. Daty wyróżnione w arkuszu „Fixed” mogą mieć dwa opisy. Jeden pojawi się nad numerem porządkowym dnia i będzie podany pismem pogrubionym a drugi, pod numerem dnia, pokazany pismem pochyłym. Treść każdego opisu może mieć co najwyżej 30 znaków. Długość opisu jest kontrolowana.

Daty wyróżnione w arkuszach „Easter” i „Flexible” mogą mieć tylko jeden opis – opis górny. Jeżeli data występująca w tych arkuszach ma także odpowiednik w arkuszu „Fixed” to opis górny daty „Fixed” zostanie automatycznie przeniesiony do opisu dolnego daty w arkuszu „Easter” i „Flexible”. Jeżeli data „Fixed” nie ma opisu górnego, to przeniesiony zostanie opis dolny.

Wyznaczanie dni wyróżnionych.

Wszystkie wyróżnione dni tworzą zestawienie dat ułożonych grupami: najpierw daty zależne od Wielkanocy, następnie daty zależne od dnia tygodnia i w końcu dni stałe. Każda data w kalendarzu jest wyszukiwana w tym zestawie i jeśli zostanie znaleziona otrzymuje stosowną kategorię i opisy. Akceptowana jest kategoria znaleziona najwcześniej. Teoretycznie taka sama data może wystąpić w zestawieniu wielokrotnie. Np. Tłusty czwartek może zostać określony w wykazie dni zależnych od Wielkanocy i wypaść akurat w określony czwartek miesiąca a ponadto data tego czwartku może zbiec się z datą umieszczoną w dniach stałych. W takiej sytuacji zaakceptowana zostanie kategoria z wykazu dni zależnych od Wielkanocy (data wystąpi najwcześniej).

Datom w arkuszach „Easter” i „Flexible” nie można przypisać kategorii „Czarna”. Jeżeli data Niedzieli Wielkanocnej (arkusz „Easter”) nie będzie miała nadanej kategorii, to żadne daty zależne od niej nie będą wyróżniane.

Drukowanie.

Aby wydrukować wybrane miesiące należy zaznaczyć te arkusze i wykonać wydruk. Zaznaczanie kilku wybranych arkuszy – CTRL+klik na każdym wybranym, zaznaczenie arkuszy „od – do” „klik” na pierwszym, a następnie „SHIFT+klik” na ostatnim do zaznaczenia. Na listwie stanu znajduje się nazwa stylu strony „Calendar”, dwukrotne kliknięcie myszką w tę nazwę otworzy okno dialogowe, w którym można określić inny format drukowanych stron.

Zmiana języka kalendarza.

Kalendarz można wydrukować w dowolnym języku dostępnym w oprogramowaniu LibreOffice. Należy w tym celu zmienić język domyślny pakietu na inny. Po takiej zmianie trzeba ponownie wprowadzić rok. Zmiana języka domyślnego oraz zmiana interfejsu nie wpływają na ustalone dni wyróżnione. W arkuszu „Home” można ustalić sposób prezentowania nazw miesięcy i nazw dni tygodnia na kartach miesięcznych kalendarza. Z rozwijanej listy należy wskazać wybrany sposób.

Jeżeli projekt Ci się spodobał, możesz wesprzeć autora za pośrednictwem serwisu PayPal.


Wsparcie zrealizujesz za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayPal. Nie musisz mieć konta w tym serwisie. Wystarczy kliknąć rysunek obok. Gdy masz swoje konto w PayPal, możesz skorzystać z linku PayPal.me.

Dziękuję!Informacje pomocnicze dla użytkowników Apache OpenOffice i LibreOffice w systemie MacOs

System operacyjny Windows/Linux System operacyjny MacOs
Kliknięcie prawym przyciskiem myszki Control + kliknięcie
Klawisz CTRL (w skrótach klawiaturowych) Klawisz ⌘
F5 Nawigator Shift + ⌘ + F5
F11 Style i formatowanie ⌘ + T